Mängukool ja robootika 5-6 aastastele lastele

Tunnid toimuvad üks kord nädalas 45 minutit korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.30-18.15.

Õppemaks 19 eurot

KEEL JA KÕNE
Eesmärk on lapse suulise eneseväljendusoskuse arendamine-  kaasvestlejate kuulamine ja jälgimine, küsimine ja vastamine, täislausete loomine. Hääliku ja tähtedega tutvumine ning nende asukoha määramine sõnas. Erinevate laste kirjandusteoste ja nende tegelastega tutvumine.

Tegevused: erinevate tekstide kuulamine, nende läbimängimine, jutustamine, arutelud. Erinevate sõnade häälimine ja häälikumängud. Lasteraamatute ja nende tegelastega tutvumine. Oma kogemuste kirjeldamine, fantaseerimine erinevatel teemadel.

MATEMAATIKA
Eesmärk on  geomeetriliste kujundite tundma õppimine; esemete omavaheliste seoste tundma õppimine, nende vaatlemine, võrdlemine, kirjeldamine; enda ja teiste asukoha määramine, esemete rühmitamine ja hulkade võrdlemine; tutvume ajaühikutega tund, minut.

SOTSIAALSED OSKUSED – ELUÕPETUS
Eesmärk: toimetulek endaga -  laps õpib oma keha ja kehakeelt tunnetama (minu keha, minu keha ruumis, minu keha jutustab, minu keha peegeldab), minu emotsioonid, ma võin  öelda ei.

Toimetulek teistega: tervitamine, vestluse alustamine, kuulamine, vaatamine, rääkimine, tähelepanu suunamine.

Toimetulek ühiseluga: enda järel koristamine, prügi sorteerimine, eneseteenindamine (kätepesu, nina nuuskamine).

MÄNG
Sõnamängud ja tähemängud keele arendamiseks, rahvuslikud ja uuemad laulumängud, rollimängud, sotsiaalsed  mängud igapäeva olukordade ja probleemide lahendamiseks.

MUUSIKA JA TANTS – erineva muusika kuulamine ja mõtestamine, vaba improvisatsiooniline liikumine,  tantsu- ja laulumängud.

MEISTERDAMINE
Eesmärk on loovuse arendamine ja julgus end kunstiliselt väljendada. Erinevate materjalide kasutamisjulgus ja loomingulisus.

Tegevused: erinevate materjalide kasutamine (paber, papp, riie,vilt, taaskasutus, soolataigen). Tulemus -  maskid mardi-ja kadripäeval, jõuluks ehted, emadepäeva kaart, …

LOODUS, INIMENE JA TRADITSIOONIDmuutused looduses, linnud- ja loomad seoses aastaaegade vaheldumisega. Rahvatraditsioonidega tutvumine ja kommete läbimängimine. Tervislikud eluviisid, liikluses ohutu käitumine.

ROBOOTIKA
Matemaatilise mõtlemise ja eneseväljendamise arendamine.


Õpetaja: Pille PernerREGISTREERUN

Email again: