Eelkool 5-6 aastastele lastele, lasteaia eelviimane rühm

* Häälimine ja häälikumängud (logopeedilised harjutused kõne arendamiseks)
* Tähtede seiklused
* Arvude keksumängud
* Käpiknuku teater
* Nobedad näpud
* Muusika ja liikumise võlu
* Inglise keel
* Robootika

Tunnid toimuvad üks kord nädalas 50 minutit korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

Neljapäeviti, kell 17:00 - 17:50

Õppemaks 16 eurot

KEEL JA KÕNE
Eesmärk on lapse suulise eneseväljendusoskuse arendamine-  kaasvestlejate kuulamine ja jälgimine, küsimine ja vastamine, täislausete loomine. Hääliku ja tähtedega tutvumine ning nende asukoha määramine sõnas. Erinevate laste kirjandusteoste ja nende tegelastega tutvumine.

Tegevused: erinevate tekstide kuulamine, nende läbimängimine, jutustamine, arutelud. Erinevate sõnade häälimine ja häälikumängud. Lasteraamatute ja nende tegelastega tutvumine. Oma kogemuste kirjeldamine, fantaseerimine erinevatel teemadel.

MATEMAATIKA
Eesmärk on  geomeetriliste kujundite tundma õppimine; esemete omavaheliste seoste tundma õppimine, nende vaatlemine, võrdlemine, kirjeldamine; enda ja teiste asukoha määramine, esemete rühmitamine ja hulkade võrdlemine; tutvume ajaühikutega tund, minut.

SOTSIAALSED OSKUSED – ELUÕPETUS
Eesmärk: toimetulek endaga -  laps õpib oma keha ja kehakeelt tunnetama (minu keha, minu keha ruumis, minu keha jutustab, minu keha peegeldab), minu emotsioonid, ma võin  öelda ei.

Toimetulek teistega: tervitamine, vestluse alustamine, kuulamine, vaatamine, rääkimine, tähelepanu suunamine.

Toimetulek ühiseluga: enda järel koristamine, prügi sorteerimine, eneseteenindamine (kätepesu, nina nuuskamine).

MÄNG
Sõnamängud ja tähemängud keele arendamiseks, rahvuslikud ja uuemad laulumängud, rollimängud, sotsiaalsed  mängud igapäeva olukordade ja probleemide lahendamiseks.

MUUSIKA JA TANTS – erineva muusika kuulamine ja mõtestamine, vaba improvisatsiooniline liikumine,  tantsu- ja laulumängud.

MEISTERDAMINE
Eesmärk on loovuse arendamine ja julgus end kunstiliselt väljendada. Erinevate materjalide kasutamisjulgus ja loomingulisus.

Tegevused: erinevate materjalide kasutamine (paber, papp, riie,vilt, taaskasutus, soolataigen). Tulemus -  maskid mardi-ja kadripäeval, jõuluks ehted, emadepäeva kaart, …

LOODUS, INIMENE JA TRADITSIOONIDmuutused looduses, linnud- ja loomad seoses aastaaegade vaheldumisega. Rahvatraditsioonidega tutvumine ja kommete läbimängimine. Tervislikud eluviisid, liikluses ohutu käitumine.

INGLISE KEEL
Laps õpib selgeks esmased inglisekeelsed väljendid ja saab suhtlemiskogemust. Luuletuste ja laulude kuulamine ja kordamine.

Õpetaja: Pille Perner

Mängukool

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas 45ak tundi korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele.

3,5 - 5 aastastele

Esmaspäev, kell 17:15-18.00

Kolmapäev, kell 17:15 - 18.00

Õppemaks 18 eurot

Õpetaja: Piret Mathiesen

Eesti keel
Suulise väljendusoskuse arendamine. Tähed, häälikud, sõnavara rikastamine. Kõnearendusmängud. Kirja eelharjutused. Jutustamisoskuse arendamine.

Matemaatika 

Geomeetrilised kujundid. Arvude 1,2,3,… nimetused ja järjestus. Suurused. Matemaatilised mängud.

Kunst
Voolimine, joonistamine, lõikamine. Põhivärvid, vastandvärvid, täiendvärvid. Rebimine.

Muusika
Laulmine. Laulude ja muusikapalade muusikalis- rütmilised harjutused.


Kunsti- ja käsitööring

Kunstiringi eesmärk on arendada õpilaste loovat ja iseseisvat mõtlemis- ning väljendusoskust käelise tegevuse kaudu.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas kokku kaks koolitundi Ülejõe põhikooli ruumides.

7-12 aastastele (1-5 klass)

Päev ja aeg täpsustamisel.

Õppemaks 16 eurot

Õpetaja: Maret Hansalu

REGISTREERUN

Email again: