Mängukool ja robootika 4-6 aastastele lastele, võimalus osaleda lastetants ja eneseväljendustreening tunnis esmaspäeviti kell 17.05-17.50

Tunnid toimuvad üks kord nädalas 45 minutit korraga. Rühmad on sobilikud nii kodustele kui ka lasteaias käivatele lastele. Kui soovite osaleda ka lastetants ja eneseväljendustreening, siis on tunnid kaks korda nädalas.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.05-17.05

Õppemaks 22 eurot

KEEL JA KÕNE
Eesmärk on lapse suulise eneseväljendusoskuse arendamine-  kaasvestlejate kuulamine ja jälgimine, küsimine ja vastamine, täislausete loomine. Hääliku ja tähtedega tutvumine ning nende asukoha määramine sõnas. Erinevate laste kirjandusteoste ja nende tegelastega tutvumine.

Tegevused: erinevate tekstide kuulamine, nende läbimängimine, jutustamine, arutelud. Erinevate sõnade häälimine ja häälikumängud. Lasteraamatute ja nende tegelastega tutvumine. Oma kogemuste kirjeldamine, fantaseerimine erinevatel teemadel.

MATEMAATIKA
Eesmärk on  geomeetriliste kujundite tundma õppimine; esemete omavaheliste seoste tundma õppimine, nende vaatlemine, võrdlemine, kirjeldamine; enda ja teiste asukoha määramine, esemete rühmitamine ja hulkade võrdlemine; tutvume ajaühikutega tund, minut.

SOTSIAALSED OSKUSED – ELUÕPETUS
Eesmärk: toimetulek endaga -  laps õpib oma keha ja kehakeelt tunnetama (minu keha, minu keha ruumis, minu keha jutustab, minu keha peegeldab), minu emotsioonid, ma võin  öelda ei.

Toimetulek teistega: tervitamine, vestluse alustamine, kuulamine, vaatamine, rääkimine, tähelepanu suunamine.

Toimetulek ühiseluga: enda järel koristamine, prügi sorteerimine, eneseteenindamine (kätepesu, nina nuuskamine).

MÄNG
Sõnamängud ja tähemängud keele arendamiseks, rahvuslikud ja uuemad laulumängud, rollimängud, sotsiaalsed  mängud igapäeva olukordade ja probleemide lahendamiseks.

MUUSIKA JA TANTS – erineva muusika kuulamine ja mõtestamine, vaba improvisatsiooniline liikumine,  tantsu- ja laulumängud.

MEISTERDAMINE
Eesmärk on loovuse arendamine ja julgus end kunstiliselt väljendada. Erinevate materjalide kasutamisjulgus ja loomingulisus.

Tegevused: erinevate materjalide kasutamine (paber, papp, riie,vilt, taaskasutus, soolataigen). Tulemus -  maskid mardi-ja kadripäeval, jõuluks ehted, emadepäeva kaart, …

LOODUS, INIMENE JA TRADITSIOONIDmuutused looduses, linnud- ja loomad seoses aastaaegade vaheldumisega. Rahvatraditsioonidega tutvumine ja kommete läbimängimine. Tervislikud eluviisid, liikluses ohutu käitumine.

ROBOOTIKA
Matemaatilise mõtlemise ja eneseväljendamise arendamine.


Õpetaja: Age Laurit ja Pille PernerREGISTREERUN

Email again: